Навигация

Сауалнамалар

Электронды үкімет порталы арқылы мемлекеттік қызмет көрсетуге жүгініп көрдіңіз бе?

Ия
Жоқ
Не жайлы айтып тұрғаныңызды түсінбедім


Нәтижелер
Басқа сауалнамалар

Берілген дауыстың жалпы саны: 51

Баннеры

Жемқорлыққа қарсы күрес

«Көксу ауданы мәслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесінің Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарты

Санат: Жемқорлыққа қарсы күрес
Уақыты: 28.02.2018
Оқылды: 99 Печать страницы
Көксу ауданы мәслихатының
хатшысының 2018 жылғы
«28» ақпандағы №7-1
өкіміне қосымша
 
 
«Көксу ауданы мәслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесінің
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарты

 

1. Жалпы ережелер

 1. Қоғамдыққатынастарсаласыныңатауы: Көксу ауданымәслихатының, оныңоргандары мен депутаттарыныңқызметінақпараттық-талдаулық, ұйымдастырушылық-құқықтықжәнематериалдық-техникалыққамтамасызету.
 2. Сыбайласжемқорлыққақарсы стандарты әзірлеушініңатауы: «Көксу ауданымәслихатының аппараты» ММ (бұданәрі - Аппарат).


2. Қоғамдық қатынастардың жеке саласында жұмыс істейтін адамдардың іс-әрекет қағидалары

 1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандартпен жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін іске асыруға қатысты салада:
 2. Заңдылық қағидатын, Қазақстан Республикасы Конституциясының заңдары мен өзге де нормативтік-құқықтық актілерінің талаптарын басшылыққ алу, сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама талаптарын қатаң сақтау.
 3. Кез келген мүдделер қақтығысының туындау мүмкіндігіне жол бермеу үшін шаралар қолдану.
 4. Жеке және заңды тұлғалардың өз құқықтары мен заңды мүдделерін іске асыруын қиындататын іс-әрекеттерге (әрекетсіздікке) жол бермеу.
 5. Жеке мүліктік және мүліктік емес пайдалар алу үшін өзінің лауазымдық өкілеттіктерін және онымен байланысты мүмкіндіктерді қолданбау.
 6. Жоғары кәсіби жұмыс үшін қажетті күш-жігерін салу, қойылған міндеттерді шешудің оңтайлы да үнемді және басқа құзырлы әдістерін қолдану.
 7. Қызметтік міндеттерін тиімді атқару үшін өзінің кәсіби деңгейі мен біліктілігін арттыру.
 8. Қызметтік жағдайын асыра пайдалануға, жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау кезінде бюрократизм көріністеріне және әуре-сарсаңға салуға, дөрекілікке жол бермеу.
 9. Жеке және заңды тұлғалардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін сақтау мен қорғауды қамтамасыз ету.
 10. Қолдау және әріптестерінен құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті сақтауын талап ету.


3. Өз құзыреті шеңберінде басқарушылық және өзге де шешімдерді даярлау және қабылдау кезінде:

 1. ҚазақстанРеспубликасызаңнамаларынсақтау.
 2. Құпиялықтысақтау, қызметтікжәнемемлекеттікқұпиянықамтамасызету.
 3. Кәсіби (қызметтік) әдептіліктісақтау.
 4. ӨзгетұлғаларсыбайласжемқорлыққақатыстықұқықбұзушылықжасауғаитермелегенжағдайдаКөксу ауданымәслихатыныңхатшысына, уәкілеттімемлекеттікоргандарғадереужазбашатүрдехабарлау.
 5. Мемлекеттікжәнееңбектәртібінбұлжытпайсақтау, берілгенөкілеттіктердітиімдіиелену, өзініңқызметтікміндеттерінадал, турашылжәнесапалыатқару, жұмысуақытынұтымдыпайдалану.
 6. Лауазымдықміндеттерінатқарукезіндежекежәнезаңдытұлғаларғаартықшылықкөрсетпеу, олардыңықпалынантәуелсіз болу.
 7. Жекесипаттағымәселелердішешукезіндемемлекеттікоргандардың, ұйымдардың, мемлекеттікқызметшілер мен өзге де адамдардыңқызметінеықпалетуүшінөзініңқызметтікжағдайынпайдаланбау.
 8. Үшіншітұлғалардыңмүдделерінбілдіруденнемесежақтаудан, сондай-ақолардыңатынанәрекетжасауданаулақ болу.
 9. Басқамемлекеттікоргандардың, ұйымдардыңжәнекәсіпкерліксубъектілердіңқызметінезаңсызараласпау.
 10. Әріптестерінежәнебасшыларғабелгіленгенөзарақатынастәртібінбұзатын, олардыңбейтарапқызметтікшешімқабылдауынаәсеретуімүмкінөтініштерменжүгінуденаулақ болу.


4. Нормативтік-құқықтық актілердің жобаларында ярлаукезінде:

 1. Жеке кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделеріне қатысты нормативтік құқықтық актілердің жобаларын Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасына түсіндірме жазбаны қоса тіркеп, сараптамалық қорытынды алу үшін міндетті түрде жолдау, оның ішінде аталған жобаны мүдделі мемлекеттік органдармен әрбір келесі келісу кезінде жолдау.
 2. Жеке кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін қозғайтын нормативтік-құқықтық актілердің жобаларын сараптамалық кеңесте қаралғанға дейін міндетті түрде бұқаралық ақпарат құралдарында, интернет-ресурстарда жариялау.


5. Тіршілік әрекеті саласы ерекшелігіне байланысты туындайтын өзге де қарым-қатынастар кезінде:

 1. Жеке және заңды тұлғалардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін сақтау мен қорғауды қамтамасыз ету, олардың өтініштерін Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тәртіпте және мерзімде қарау және оларға қатысты қажетті шаралар қабылдау.
 2. Қарамағындағы қызметкерлерге қатысты негізсіз айыптауларға, дөрекілік, адами қасиеттерін қорлау, әдепсіздік және орынсыз мінез-құлық фактілеріне жол бермеу.
 3. Басшылардың тапсырмаларын орындау кезінде тек объективті және шынайы мәліметтер ұсыну.
 4. Мүліктің сақталуын қамтамасыз ету, мүлікті ұтымды, тиімді және тек қызметтік мақсатта ғана пайдалану.
 5. Ұжымды іскерлік өзара қарым-қатынасты және сындарлы ынтымақтастықты орындау мен нығайтуға ықпал ету.
 6. Өзіне мәлім болған сыбайлас жемқорлыққа қатысты құқық бұзушылық жағдайлары туралы аппарат басшысына немесе сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органға дереу хабарлау.


6. Өзгешектеулер мен тыйымдар:

 1. КонституцияныжәнеҚазақстанРеспубликасындағымемлекеттікқызметтуралызаңнаматалабынсақтау.
 2. ҚазақстанРеспубликасыныңзаңдарындабелгіленгеншектеулердісақтау.
 3. Көксу ауданымәслихатыхатшысыныңөзлауазымдықуәкілеттілігішегіндешығарғанөкімдердіорындау.
 4. Әріптестеріне, басшыларынажәнеөзге де лауазымдытұлғаларғасыйлықтарбермеу.
 5. Қызметтікөкілеттілігінорындауғабайланыстысыйлықтардықабылдамау.
 6. Басқаадамдардысыбайласжемқорлыққақатыстықұқықбұзушылықтаржасауғаитермелемеужәнеынталандырмау.
 7. Мүліктікжәнемүліктікемесигіліктер мен артықшылықтаралунемесепайда табу мақсатында, ресмитаратылуғажатпайтынқызметтікжәнеөзге де ақпараттыпайдаланбау.
Дизайн и разработка сайта от компании «Licon».
Создано на платформе Alison CMS © 2011-2022. Авторские права защищены законодательством Республики Казахстан.